Våra tjänster
SBP sun icon

Framtidens teknik

Ständig förnyelse präglar vårt erbjudande

Vi är på ständig jakt efter nya innovativa lösningar inom greentech. Vi följer med i utvecklingen av framtidens gröna teknik globalt och ser till att erbjuda det bästa från marknaden utefter era behov och förutsättningar.

Bara de senaste tio åren har den gröna tekniken tagit enorma kliv och särskilt solceller har blivit en symbol för omställningen till hållbar energi. Solcellspaneler är däremot inget nytt i Sverige - en av de äldsta anläggningarna är nära 40 år gammal och producerar än idag energi från solen. Om än i mindre skala än vad en panel har kapacitet att göra idag.

De senaste åren har allt fler områden inom greentech uppmärksammats. Att köra elbil blir allt mer vanligt i takt med att de kan köra längre sträckor och att fler laddstolpar byggs i hela Europa. Ett stort behov som har växt fram till följd av det är elbilsladdning vid såväl kontor som kommersiella fastigheter och anpassade tekniska lösningar som förenklar användandet av dessa.

Dessutom är energilagring ett område som har diskuterats om mycket på senaste tiden. Utvecklingen i området har skett i rekordfart i takt med solcellernas internationella framgångar och där finns flera metoder att lagra energin man själv producerar. Lithium-jon-batterier, som är samma lagringsenhet i elbilar, är ännu det mest framträdande inom energilagring även om allt fler metoder, som exempelvis vätgas, börjar träda in på marknaden. Det bevisar att behovet av att optimera sin energiförbrukning blir allt viktigare när företag bygger sin egen solcellsanläggning.

Vad framtiden mer har att erbjuda går bara att sia om. Vi ser däremot till att alltid följa med i den tekniska utvecklingen och en del av det rapporterar vi om genom våra nyheter, som ni kan läsa här.

Området där fastigheten är belägen

arrow down white
arrow up

Det är inte bara den generella solinstrålningen och dess infallsvinkel som påverkar produktionen på er ort, utan det handlar även om lokala väderförhållanden. Som exempel har Stockholmsregionen generellt fler soltimmar än Dalarna, trots att de båda områden i grunden har liknande basinstrålning. Dessutom skiljer antalet soltimmar inte mycket från bland annat solcellstäta Tyskland.

När solenergianläggningen dimensioneras bör hänsyn alltid tas till fastighetens omgivning. Det gäller bland annat skuggbilden från ventilationen på taket, hur närliggande fastigheter är belägna eller hur skuggningen från träd rör sig över området av den tilltänkta produktionen. Vidare så behövs hänsyn tas till systemets alla olika väderstreck och dess lutning gentemot solens bana lokalt över året.

TEKNIKVAL TILL SOLCELLSANLÄGGNINGEN

arrow uparrow down white

Teknikvalen är en huvudfråga som alltid bör beaktas när en produktionsanläggning ska uppföras. Produktionsanläggningens LCA, eller livscykelanalys, ligger åtminstone på 30 år och systemet kommer över tid utsättas för vind, regn, värmeutveckling, snölaster och andra väderfenomen. Därför är det viktigt för oss att omsorgsfullt välja rätt teknik åt er, som exempelvis montagesystem, baserat på varje unik förutsättning för er fastighet.

Vi på SBP arbetar alltid efter era önskemål, krav och förutsättningar. Utifrån det sker dimensionering och en investeringsrekommendation av anläggningen, med hänsyn taget till ovanstående punkter samt det förbrukningsmönster fastigheten har. Sedan levereras ett komplett investeringsunderlag där ni får en slutgiltig anläggning visualiserad i 3D på er fastighet tillsammans med en noggrann produktions- och förbrukningsberäkning utifrån era lokala förutsättningar.

 • Val av solpanel och verkningsgraden av solceller
  Idag ligger verkningsgrader för solcellsmoduler på mellan 20-23 procent. Kort förklarat innebär det andelen solenergi som solpanelen har kapacitet av att omvandla till förnyelsebar el för att användas i fastigheten.

  Energiproduktionen påverkas av panelens vinkel mot solen samt dess temperaturkoefficient. En noga utvald panel, i kombination med montagesystem, gör en stor skillnad på den totala produktionen från solenergianläggningen.
 • Montagesystem till solceller
  Montagesystemet påverkar instrålningsvinkeln från solen mot panelen och luftflödet för kylning av panelerna. Systemet väljs med omsorg efter fastighetens fysiska förutsättningar, verksamhetens förbrukningsmönster och beställarens önskemål på anläggningen.

  Valet av montagesystem påverkar på olika sätt, exempelvis om behovet ligger i att anläggningen ska sprida produktionen jämnare över dagen, om anläggningen ska maximera taknyttjandet eller sträva efter att uppnå högsta möjliga produktion.

  Montagesystemet är också centralt i lastfördelningen av solenergianläggningen på taket. En detaljerad förstudie tar hänsyn till olika väderslag och hur dessa påverkar långtidslast, korttidslast och semilång last på taket.
 • Effektförbättring och smarta funktioner
  Valet av växelriktare och dess system för effektförbättring påverkar också produktionen i anläggningen. I växelriktaren sker omvandlingen från likström till växelström och här optimeras även normalt effekten som erhålls från solenergianläggningen. Effektförbättring kan ske vid panelerna, vilket gör anläggningen mindre känslig mot skuggor som rör sig över taket. Det ger också möjligheten att följa paneldegraderingen eller styra produktionen på enhetsnivå för en komplett kontroll över investeringen.

  Vi erbjuder alltid digital övervakning av er anläggning enligt vårt SLA (Service Level Agreement). Det innebär att ni enkelt kan följa produktionen av er anläggning i realtid och får möjlighet att agera snabbt om systemet är i behov av service.

DOKUMENTATION, GARANTI OCH ÖVRIG SERVICE

arrow down white
arrow up

Det är era förutsättningar och funktionsönskemål som styr teknikvalet på solenergianläggningen i kombination med vår erfarenhet och vi hjälper er hela vägen från förstudie till installerad anläggning. Dessutom kan det vara fördelaktigt att kunna förvalta egenproducerad el. Lösningen är energilagring och ni kan läsa mer om det här.

Vi sköter hela processen från projektering till implementation med löpande serviceavtal och dokumentation. Då livslängden inom solenergi skiljer sig så pass markant från annan teknik inom fastigheter så ökar också behovet av väl förberedd överlämningsdokumentation till er som kund. Detta i form av relationshandlingar, scheman, fabrikatsinstruktioner, drift- och underhåll, felsökningsrutiner, och mycket mer. Är ni dessutom i behov av ytterligare dokumentation utöver vårt omfattande dokumentationspaket så hjälper vi gärna till att addera det unikt just för er.

Då vi enbart arbetar med kvalitativa och globala tillverkare inom solenergi så kan ni känna er trygga att vi kvalitetsmässigt tagit hänsyn även till kommande 10-20 år. Samtidigt kastar vi ett extra övervakande öga för att garantera att deras övriga hållbarhetsarbete följer våra värderingar och vår inköpspolicy.

I vårt helhetserbjudande säkerställer vi alltid att produktion av solel blir helt smärtfritt för er som bolag. Vi integrerar digital mätning överanläggningen, som både ni och vi kan ta del av för att ständigt optimera driften. Dessutom erbjuder vi att ta fram certifikat, garantier, ta hand om bygglovsprocesser och söka gröna bidrag, med mera.

Just garantitiden är något att ta i beaktning när ni väljer att uppföra solceller på taket. Faktumet att ni säkerställer drift över tid skänker trygghet till er som fastighetsägare, era hyresgäster eller framtida verksamheter.

Är ni kund hos oss genom vårt erbjudande ”Co-operation”, SaaS eller PPA så tar vi fullt ansvar för er anläggning under lång tid framöver och ni sparar tid för att helt kunna fokusera på er egen verksamhet. Vi har även andra erbjudanden som lämpar sig vid olika förutsättningar och gör det enkelt att anpassa affären efter era behov: läs mer ingående om våra erbjudanden här.

SÄKERHET I TEKNIKVAL OCH INSTALLATION

arrow down white
arrow up

Att integrera solenergiproduktion i er verksamhet och fastighet innebär ett stort ansvar utifrån ett säkerhetsperspektiv. Flertalet internationella studier pekar på att bristen av kompetens inom både teknikval och installation medför bland annat en förhöjd brandrisk kring solenergi. Dessutom är det flertalet strömmar, frekvenser och känslig styrutrustning som behöver skyddas både på AC- och DC-sidan av en implementation. Vidare är många installationer även känsliga utifrån ett arbetsmiljöperspektiv och behöver planeras med omsorg inför start av implementationen – detta ansvar är helt och hållet fastighetsägarens via byggherreansvaret.

Vi på SBP tar hänsyn till allt ovan och mycket mer när vi prioriterar våra projekt efter följande ordning i både teknikval och installation.

1.  Kvalitativ teknik med hög säkerhetsfunktionalitet
2.  En säker arbetsmiljö och installationsprocess
3.  Framtidssäkrade teknikval med långa garantitider
4.  Produktions- och lönsamhetsoptimering utifrån era avkastningskrav

Mer information

SBPs solcellsinstallation till Atrium Ljungberg.

Kontakta oss för att veta mer