CSR & Hållbarhet

Hållbarhet

Med omtanke för hållbarhet vill vi hjälpa våra kunder och partners ta klimatsmarta, kundanpassade och effektiva affärsbeslut.
Framtidens industri.Grön värld, temabild

Hållbarhet - värderingar inom organisationen på SBP

Sustainable Business Partner är grundat utifrån omtanke för miljön och förverkligandet av varje organisations unika miljömål.

Vi arbetar efter standarden ISO 26000 vilket är en internationell standard för socialt ansvarstagande och som ger företag och organisationer vägledning i hållbarhetsarbetet. Standarden utgår från sju kärnområden; organisationsstyrning, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, ansvarsfulla affärsmetoder, konsumentfrågor och lokal samhällsutveckling och alltid med högsta möjliga säkerhetsställande över hela värdekedjan.

Att därmed följa de riktlinjer som gäller enligt ISO 26000 är för oss en självklarhet. Utöver detta håller vi oss löpande uppdaterade kring nyheter, praxis och rekommendationer från UN Global Compact vars syfte är att skapa förändringar i näringslivet kopplade till framtidens ”Sustainable Development Goals” (SDGs) inför Agenda 2030. Som en aktör inom grön teknik vill vi ta ansvar och våra hållbarhetsmål ska speglas därefter.

Alla beslut i vår organisation syftar till att minska vår och våra kunders påverkan på miljön. Vi inom SBP uppdaterar ständigt vårt erbjudande i jakten på det mest fördelaktiga för er som kund. Miljöarbetet börjar i de egna lokalerna där vi vid inköp av kontorsmöblemang i den mån det är möjligt väljer att inhandla begagnade möbler i miljömässigt hållbara material. Våra interna resepolicys utgår i första hand till att välja mer miljövänliga kollektiva alternativ och där de tjänstebilar vi tillhandahåller enbart är 100% elbilar.

Givetvis är det även av största vikt för oss som aktör inom greentech att vara så miljömässigt hållbara som möjligt i vår leverans gentemot er som kund. Vid val av material och teknik (exempelvis solcellsmoduler) väljer vi produkter som håller en ansett miljömässigt högstandard, samtidigt som vi även tar hänsyn till övriga påverkande faktorer, som till exempel frakt.

Då tekniken är under ständig utveckling och då produktionsfaciliteter flyttas mellan länder och världsdelar är fortsatt optimering vid processer kopplade till val av produkter något vi arbetar kontinuerligt med. Vid installationer har vi tydliga riktlinjer samt kravställning kring hur vi beaktar vår omgivning och dess växtlighet samt hur vi hanterar eventuellt emballage samt övriga restprodukter.

Policy

CSR-arbete är grundläggande och invävt i vårt DNA i företag och dess processer samt kultur. Allt vi gör påverkar vår omvärld och här ska vi som företag tillsammans med våra partners ta vårt ansvar genom våra gemensamma projekt. Vi bedriver därför en miljö- och återvinningspolicy för att förtydliga vad som gäller för alla involverade parter. Samåkning till arbetsplatserna ska göras i största möjligt mån. Färdmedlet ska vara det som ger lägst miljöpåverkande effekten. Eventuella inköp av produkter ska alltid beakta miljöaspekterna i alla led.

Energisparande åtgärder har vidtagits och adekvata mjukvaruprogram har tagits fram för att minimera pappersanvändningen. De allra flesta avtal och överenskommelsedokument sköts och signeras digitalt. Överlämningsdokumentationen till beställare lämnas över i digital form så länge beställaren ej ber om annat. Allt överblivet material från projektet ska antingen sparas och återanvändas på nästkommande projekt. Alternativt ska emballaget och spill inlämnas till en miljöstation som tar hand om materialet.